Deklaracje wyboru pielęgniarek i położnych, a także lekarzy POZ nie stracą ważności z końcem 2024 roku. Interwencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia odniosła skutek – Ministerstwo Zdrowia obiecało nowelizację ustawy o POZ.

Jak już informowaliśmy, w marcu Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych alarmowała, że 1 stycznia 2025 r. ponad 7,7 mln pacjentów zostanie pozbawionych opieki pielęgniarek i położnych POZ, które udzielają świadczeń w formie praktyk zawodowych lub podmiotów leczniczych. Na posiedzeniu zespołu ds. opieki koordynowanej w POZ, które odbyło się na początku kwietnia w Ministerstwie Zdrowia, samorząd otrzymał jednak zapewnienie, że resort wprowadzi do ustawy o POZ zmianę, polegającą na wykreśleniu z niej 31 grudnia 2024 r. jako daty granicznej funkcjonowania deklaracji złożonych przez pacjentów do 1587 podmiotów pielęgniarskich i położniczych, o czym napisaliśmy tutaj.

Deklaracje wyboru pielęgniarek, położnych i lekarzy POZ nie stracą ważności

Zmian w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej domagali się również lekarze. Ich wątpliwości i obawy wywołały zapisy, z których wynikało, że jeśli pacjent wybrał świadczeniodawców nietworzących zespołu POZ, jego deklaracja straci ważność z dniem 31 grudnia 2024 r.

“To, że wybór dokonany przez świadczeniobiorcę ma decydować o utracie ważności deklaracji jest dla PPOZ (Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia – przyp. red.) nie do zaakceptowania!”

– podkreślili w piśmie do minister zdrowia Izabeli Leszczyny, wskazując na wysoką szkodliwość zapisów, które w efekcie mogą doprowadzić do drastycznych konsekwencji ekonomicznych dla dalszego funkcjonowania POZ.

W odpowiedzi na to pismo Ministerstwo Zdrowia zapewniło PPOZ, że planuje podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów w kierunku zagwarantowania ważności deklaracji niezależnie od przystąpienia do zespołu POZ i usunięcia zapisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej zakładających utratę ważności wraz z dniem 31 grudnia 2024 roku również oświadczeń woli pacjentów złożonych do świadczeniodawców, którzy do tej daty nie przystąpią do zespołu POZ.

Nie ma regulacji dotyczących formy i ram współpracy między członkami zespołu POZ

Odnosząc się do kwestii zespołu POZ, resort zdrowia poinformował, że brak jest obecnie bezpośredniej regulacji wskazującej na formalno-prawny model, jaki powinna przyjąć zawierana współpraca między członkami zespołu POZ: lekarzem POZ, pielęgniarką POZ i położną POZ.

“Ustawodawca, nakreślając jedynie definicję legalną tego pojęcia, zdecydował o pozostawieniu swobody określenia narzędzia prawnego czy umownego co do formy i ram współpracy bezpośrednio członkom zespołu POZ, umożliwiając im autonomiczne oznaczenie sposobu zawarcia porozumienia oraz ustalenie zasad komunikacji między poszczególnymi członkami zespołu”

– czytamy w piśmie skierowanym przez Ministerstwo Zdrowia do PPOZ.

Można w nim również przeczytać, że “w ramach podejmowanych działań intencją Ministra Zdrowia nie było i nie jest spowodowanie ograniczenia możliwości prowadzenia działalności w ramach POZ różnych podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych, w tym indywidualnych, czy grupowych”.

Dodaj komentarz