Składek na samorząd nie można odliczyć od podatku. Tak w dużym uproszczeniu można przedstawić stanowisko Ministerstwa Finansów przesłane do prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Stanowisko resortu finansów, przedstawione przez podsekretarza stanu Jarosława Nenemana, to odpowiedź na wystąpienia NIPiP z 28 czerwca 2023 r. i 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegających na umożliwieniu odliczenia od podstawy opodatkowania składek poniesionych na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

W stanowisku Ministerstwa Finansów przypomniano, że oprócz pielęgniarek i położnych
obowiązkowi opłacania składek z tytułu przynależności do samorządów zawodowych podlegają również m.in. lekarze, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi i inżynierowie budowlani.

“Wprowadzenie proponowanego odliczenia składek na rzecz samorządu zawodowego jedynie w odniesieniu do pielęgniarek i położnych byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. (…) Preferencją tą musiałyby zostać objęte także pozostałe grupy podatników zobligowanych do opłacania składek na rzecz ich samorządów zawodowych. Konsekwencją tych zmian byłoby zatem znaczne obniżenie wpływów z podatku PIT do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, co mogłoby wpłynąć niekorzystnie na poziom zaspokajania potrzeb publicznych”

– czytamy w stanowisku resortu finansów.

Jarosław Neneman w piśmie zaadresowanym do prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Marioli Łodzińskiej napisał, że wydatki na rzecz samorządów zawodowych są ściśle powiązane z uprawnieniami danej osoby. Umożliwiają jej wykonywanie pracy zawodowej, a także korzystanie ze świadczeń izb zawodowych. Składka wraca do pielęgniarki i pielęgniarza w formie m.in. dofinansowania kształcenia podyplomowego i szkoleń, w których udział nie stanowi przychodu podatkowego.

“Opłacanie składek na rzecz danego samorządu zawodowego umożliwia skorzystanie z ww. świadczeń bez dodatkowych opłat, jak również bez podatku PIT”

– przypomniał Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Dodał, że w obecnym stanie prawnym składki członkowskie płacone na rzecz samorządu zawodowego mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli natomiast chodzi o wnioskowane przez NIPiP umożliwienie odliczenia składek od podstawy opodatkowania, to “w chwili obecnej w Ministerstwie Finansów nie przewiduje się wprowadzenia zmian w tym zakresie”.

Pełna treść stanowiska Ministerstwa Finansów jest dostępna tutaj.

Dodaj komentarz