Do połowy maja potrwają konsultacje publiczne i uzgodnienia znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników. Zgodnie z nim szkolenie podstawowe będzie mogło odbywać się tylko w formie stacjonarnej, natomiast w przypadku uzupełniającego dopuszczalna będzie również forma zdalna.

Rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników przewiduje, że tylko szkolenie uzupełniające będzie mogło odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na przesyłanie obrazu i dźwięku oraz umożliwiających dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym między uczestnikami szkolenia i wykładowcą. Pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zminimalizowania ryzyka zagrożenia niekontrolowanego dostępu do danych, niezgodnego z prawem ich przetwarzania, utraty, zniszczenia albo uszkodzenia.

Możliwość przeprowadzania szkolenia podstawowego w formie zdalnej została zastrzeżona wyłącznie dla sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1284, 909 i 1938) lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, w szczególności o charakterze siły wyższej. Jednak i w tym przypadku musi zostać zachowane bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

“Do szkoleń pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej
składników, rozpoczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe”

– zapisano w paragrafie 2 rozporządzenia.

W trakcie pandemii COVID-19 można było przeprowadzać szkolenia w formie zdalnej, jednak zdaniem autorów nowelizacji rozporządzenia, jest to rozwiązanie nieadekwatne do bieżących potrzeb w zakresie organizacji szkoleń pielęgniarek i położnych.

Dodaj komentarz