Z 52,24 zł (w 2023 roku) do 58,26 zł wzrosła w tym roku wysokość miesięcznej składki członkowskiej na rzecz samorządu od pielęgniarek i pielęgniarzy wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej.

Kwota 58,26 zł stanowi 0,75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 r., ogłoszonego 22 stycznia 2024 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wyliczono ją dla pielęgniarek i pielęgniarzy wykonujących zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej — indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także dla innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium RP, którzy nie złożyli wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

Wysokość składki dla pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku służbowego nie zmieniła się i wynosi 1 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto. Przepis ten ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki i pielęgniarza, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a wykonują zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia.

Kto nie musi płacić składki?

Z opłacania składek zwolnione są pielęgniarki i pielęgniarze, którzy:

  • są bezrobotni i zarejestrowali się w urzędzie pracy (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),
  • zaprzestali wykonywania zawodu i złożyli oświadczenie odnośnie do zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkami
  • wykonujący zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
  • przebywający na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
  • pobierający świadczenie rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, zasiłek z pomocy społecznej lub będący opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
  • będący studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy nie wykonują zawodu,
  • pobierający zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
  • niepracujący, którzy posiadają status emeryta lub rencisty bądź pobierają świadczenie przedemerytalne.

Z jakich przepisów wynika obowiązek płacenia składki?

Opłacanie składek to ustawowy obowiązek wynikający z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2021 poz. 628 z późn. zm.). Należy ją przekazać na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Powinna być naliczana z jednego źródła dochodów, w którym jej wysokość jest najwyższa.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej została ustalona Uchwałą Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

Dodaj komentarz