MATERIAŁ PARTNERA

W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie troska o zdrowie nabiera coraz większego znaczenia, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa staje się kluczowym elementem wsparcia dla pacjentów. Opieka długoterminowa to nowy wymiar kompleksowej troski o pacjenta, która zwiększa jego komfort i dostosowuje opiekę do indywidualnych potrzeb.

Czym jest pielęgniarska opieka długoterminowa domowa?

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to forma świadczenia zdrowotnego, w ramach której pielęgniarki zapewniają kompleksową opiekę długoterminową pacjentom w warunkach domowych. Świadczenie to ma na celu umożliwienie pacjentom kontynuacji leczenia, rehabilitacji i wsparcia w ich własnym domu, zamiast w szpitalu lub hospicjum domowym. Pielęgniarki monitorują stan pacjenta, zarządzają lekami lub udzielają pomocy w codziennych czynnościach. Mają też za zadanie edukowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie samo opieki.

Kto może skorzystać ze świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?

Ze świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą skorzystać pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale potrzebują opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.

Pacjent nie musi płacić za świadczenie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Jest to świadczenie gwarantowane, które w pełni jest finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak można uzyskać świadczenie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?

Do opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

  • otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel,
  • jednocześnie nie korzystają z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego lub innego stacjonarnego zakładu opiekuńczego,
  • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

W celu uzyskania świadczenia domowej opieki długoterminowej wymagane są dwa dokumenty:

  • Karta oceny stanu pacjenta według skali Barthel – taki dokument można otrzymać od pielęgniarki i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, którzy posiadają umowę z NFZ. Z kolei gdy pacjent jest hospitalizowany, to wówczas przy wypisie taką kartę oceny pacjenta wystawia lekarz prowadzący i pielęgniarka oddziałowa.
  • Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową – jest ono wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przeprowadzonej wcześniej kwalifikacji pacjenta do tego świadczenia zdrowotnego.

Należy pamiętać, aby wszystkie punkty skierowania do świadczenia były wypełnione przez lekarza rodzinnego, w szczególności należy zwrócić uwagę na punkt, w którym znajdują się zalecenia lekarskie. W tym punkcie znajdą się czynności, które pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej domowej powinna wykonywać przy chorym pacjencie.

Dokumenty do objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową, czyli kartę oceny stanu pacjenta wraz ze skierowaniem, należy w oryginale dostarczyć do wybranej placówki, która realizuje świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Największą placówką w Polsce świadcząca opiekę długoterminową domową jest firma BetaMed S.A. Posiada ona 23 lata doświadczenia opieki nad pacjentem i świadczy usługi w 91 filiach w Polsce.

Skala Barthel – co to jest?

Skala Barthel to narzędzie, które pozwala ocenić funkcjonowanie pacjenta w życiu codziennym. Dzięki tej skali można ocenić zdolność pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak mycie się, spożywanie posiłków, ubieranie się, chodzenie czy korzystanie z toalety. Każda z tych czynności jest oceniana punktami, których suma daje obraz samodzielności pacjenta.

Skala Barthel jest wykorzystywana przy pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, ale także w opiece geriatrycznej i rehabilitacji.

Czas oczekiwania na pielęgniarską opieką długoterminową domową

Na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych, wypełnionych przez lekarza rodzinnego, placówka medyczna, która realizuje świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, umieszcza na liście oczekujących pacjenta zgodnie z zapisaną w dokumentach kategorią medyczną:

  • Przypadek pilny – przypadek, w którym trzeba pilnie udzielić świadczenia pielęgniarskiego ze względu na możliwość szybkiego pogorszenia się stanu pacjenta i dynamiczny rozwój choroby. W takim przypadku lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na skierowaniu pisze PILNE lub CITO.
  • Przypadek stabilny – przypadek, w którym pacjent nie znajduje się w stanie nagłym i nie został przez lekarza zakwalifikowany do przypadku pilnego.

Jeśli chodzi o kolejność przyjmowania pacjentów według kategorii medycznej, to pacjenci zakwalifikowani jako przypadek pilny są umieszczani w kolejce przed tymi z kategorią przypadek stabilny.

Korzyści dla pacjenta w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej

Mimo wielu wyzwań opieka długoterminowa w domu niesie ze sobą również wiele korzyści. Pozostawanie pacjenta w znanym otoczeniu może przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia. Pacjent odczuwa większą kontrolę nad swoim życiem, co wpływa pozytywnie na jego psychikę.

Opiekunowie również doświadczają korzyści, takich jak większa bliskość z pacjentem, co sprzyja budowaniu silniejszych więzi rodzinnych. Ponadto opieka długoterminowa w domu może być bardziej ekonomiczna w porównaniu do kosztów wynikających z korzystania z placówek opieki stacjonarnej.

Dodaj komentarz