Według szacunków WHO średnio co trzecia kobieta na świecie doświadczyła w swoim życiu przemocy fizycznej i/lub seksualnej. Trzydniowe (4-6 czerwca w Warszawie) szkolenie dla pielęgniarek ma wzmocnić ich zdolność reagowania w takich przypadkach w placówkach ochrony zdrowia.

Przemoc ze względu na płeć jest problem zdrowia publicznego, który wpływa na zdrowie, dobrostan, zdrowie reprodukcyjne i psychiczne kobiet. Ochrona zdrowia posiada unikalne możliwości identyfikowania kobiet doświadczających przemocy, zapewnienia im odpowiedniej opieki, przekierowania ich do innych instytucji i organizacji zapewniających różne formy wsparcia, a także potencjalnie może przyczynić się do zapobiegania dalszemu krzywdzeniu w przyszłości. Dla kobiet, które szukają profesjonalnej pomocy w związku z doświadczaną przemocą, pracownicy ochrony zdrowia często są pierwszymi i najbardziej zaufanymi osobami, z którymi mogą mieć kontakt.

Szkolenie dla pielęgniarek: jakie są jego cele?

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych jest współorganizatorem trzydniowego szkolenia klinicznego, w którym bierze udział m.in. 45 pielęgniarek i pielęgniarzy ze wszystkich okręgowych izb pielęgniarek i położnych w kraju. Każda osoba przeszkolona będzie zobowiązana, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla co najmniej 20 osób w regionie, w którym pracuje. Koszty wynagrodzenia trenerów pokrywać będzie Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Docelowo ma zostać preszkolonych co najmniej 900 osób w całej Polsce, które bezpośrednio udzielają pomocy w przypadkach przemocy, pracując w placówkach medycznych.

Szkolenie dla pielęgniarek wspiera WHO

Dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) potrzeba zapewnienia bezpiecznych i realizowanych z poszanowaniem godności świadczeń w przypadkach przemocy stanowi kwestię zdrowia publicznego. Dlatego wsparła ona działania mające na celu wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w zakresie postępowania klinicznego w przypadkach gwałtu i budowanie zdolności partnerów sektora ochrony zdrowia do zapewnienia pierwszej linii wsparcia osobom, które doświadczają przemocy.

Biuro Krajowe WHO w Polsce zorganizowało tłumaczenie na język polski i oficjalną prezentację czterech publikacji zawierających kluczowe polityki i wytyczne WHO w tym zakresie. Celem odbywającego się szkolenia jest:

  • stworzenie sieci pracowników ochrony zdrowia zrzeszającej osoby najbardziej zaangażowane w świadczenie i promowanie opieki skupionej na potrzebach kobiet w przypadkach przemocy ze względu na płeć;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników ochrony zdrowia tak, aby mogli przeprowadzić krajowe szkolenia i udzielać wsparcia technicznego z zakresu reagowania systemu ochrony zdrowia w przypadkach przemocy ze względu na płeć w oparciu o narzędzia, zasoby i wytyczne WHO;
  • opracowanie planu dalszych działań w celu wzmocnienia zdolności systemu ochrony zdrowia do reagowania na przemoc wobec kobiet. 

Dodaj komentarz