Główny Urząd Statystyczny opublikował analizę “Zdrowie i ochrona zdrowia w 2022 r.”. Są w niej zawarte m.in. dane dotyczące pracowników medycznych, w tym pielęgniarek i pielęgniarzy.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w corocznej analizie, w 2022 r. prawo wykonywania zawodu posiadało 301 321 pielęgniarek i 8671 pielęgniarzy. W porównaniu z 2021 r. zanotowano wzrost liczby uprawnionych do wykonywania tego zawodu o 4164 osoby, co stanowi wzrost o 1,3 proc.  Podobnie jak w 2021 r., również w roku 2022 zaobserwowano również dalszą feminizację zawodu pielęgniarskiego – kobiety stanowiły w ubiegłym roku ok. 97,2 proc. osób posiadających prawo wykonywania tego zawodu.

Najwięcej pielęgniarek jest już po pięćdziesiątce

Najliczniej reprezentowana grupa pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu to panie w wieku 50-59 lat (98 tys.), 60-69 lat (79,2 tys.) i 40-49 lat – (55,3 tys.). Najmniej liczną grupę stanowiły, podobnie jak w 2021 r., pielęgniarki w wieku 80 lat lub więcej (1,7 tys.) i do 29 lat (22,5 tys.). W przedziale wiekowym 70 lat lub więcej było prawie 27,2 tys. pielęgniarek, co stanowiło 8,7 proc. ogólnej liczby osób z uprawnieniami do wykonywania tego zawodu (5,9 proc. w 2021 r.).

O ile wśród pielęgniarzy najliczniejszą grupę stanowili panowie w wieku 30-39 lat (powyżej 30 proc.) i 40-49 lat (powyżej 28 proc. w 2021 i 2022 r.), to wśród pielęgniarek zdecydowanie dominowały panie w wieku 50-59 lat (około 32 proc. w 2021 i 2022 r.).

Kadra medyczna coraz bardziej się starzeje

Według autorów analizy, zauważalna jest tendencja starzenia się kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia – z każdym rokiem rośnie liczba pracowników medycznych w wieku 60 lat lub więcej.

“Wyzwaniem staje się racjonalne planowanie rozwoju kadr medycznych, zachęcenie odpowiedniej liczby osób do kształcenia na kierunkach medycznych tak, aby zapewniona była zastępowalność pokoleń w grupie personelu medycznego. Ważne jest odpowiednie kształtowanie liczebności kadry medycznej, adekwatnie do zapotrzebowania. Istotne jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału zawodowego kadry medycznej zgodnie z potrzebami systemu oraz wsparcie rozwoju zawodowego obecnych pracowników. Kluczowe jest zapobieganie odpływowi pracowników służby zdrowia do innych zawodów, czy ich emigracji za granicę. Ważną kwestią jest także zmniejszenie nierównomiernego rozkładu terytorialnego kadry medycznej pracującej z pacjentem” – czytamy w analizie sytuacji kadr medycznych w polskiej ochronie zdrowia.

Gdzie najbardziej brakuje pielęgniarek i pielęgniarzy?

Wśród pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem największą liczbę przedstawicieli tego zawodu odnotowano w 2022 r. w województwach: mazowieckim (34,9 tys.) i śląskim (25,0 tys.), natomiast najniższą w województwach: lubuskim (4,1 tys.) i opolskim (4,7 tys.).

Najwięcej pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2022 r. było w województwach: świętokrzyskim (69,0), lubelskim (67,7) i podkarpackim (64,5), a najmniejsza w województwach: pomorskim (45,9), lubuskim (46,6) i wielkopolskim (47,8). Średnia dla Polski wyniosła 57 pielęgniarek i pielęgniarzy na 10 tys. mieszkańców.

Pełna treść analizy “Zdrowie i ochrona zdrowia w 2022 r.” jest dostępna tutaj.

Dodaj komentarz