Prezydia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych spotkały się 10 czerwca, aby podyskutować o stanie realizacji “Polityki wieloletniej państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” i porozumienia z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia z 9 lipca 2018 roku.

Do jakich wniosków doszły prezydia samorządu i związku zawodowego pielęgniarek i położnych? Nie są one optymistyczne, ponieważ część zapisów z obu dokumentów albo nie została zrealizowana w zakładanych terminach, albo w ogóle nie podjęto działań mających na celu ich realizację.

W opinii prezydiów OZZPiP i NRPiP natychmiastowych działań ze strony rządu wymagają następujące kwestie:

  1. Ustalenie i przestrzeganie norm zatrudnienia jako warunek kontraktowania z NFZ, czyli realizacja zapisu porozumienia zawartego z Ministrem Zdrowia i NFZ.
  2. Określenie kompetencji w zależności od poziomu wykształcenia – zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów “Polityką wieloletnią państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” miały one zostać określone do końca 2021 roku.
  3. Nadal brakuje zapowiedzianych kampanii promujących zawody i ich kompetencje oraz zachęcających do wstępowania do nich.  

“Domagamy się uznania posiadanych kwalifikacji, szczególnie że zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej wykonują one zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Kształcenie jest warunkiem posiadania aktualnej wiedzy medycznej. Ustawa ta nakłada także na pielęgniarki i położne obowiązek udzielenia pomocy w każdym przypadku zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. Stoi to w jawnej sprzeczności z nieuznawaniem kwalifikacji posiadanych przez pracodawców. “Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” również używa terminu <<posianych kwalifikacji>>”

– podkreślają zgodnie prezydia NRPiP i OZZPiP.

Władze samorządu i związku zawodowego pielęgniarek i położnych określiły warunki współpracy i zaangażowania w promocję obywatelskiego projektu ustawy podwyżkowej i zadeklarowały organizowanie cyklicznych spotkań – w ramach zacieśniania współpracy na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych.

Dodaj komentarz