Ile może zarobić pielęgniarka pracująca w wojskowej komisji lekarskiej? Do 600 zł, przy czym na wysokość jej wynagrodzenia wpływa liczba posiedzeń, w których uczestniczy i kwota corocznie ustalana przez wojewodów.

1 lutego weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 30 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich (Dz.U. z 2024 r. poz. 120).

Dodatkowe wynagrodzenie dla osób orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów:
1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 400 zł i nie większej niż 1000 zł oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył;
2) dla lekarza – członka wojewódzkiej komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 350 zł i nie większej niż 800 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;
3) dla psychologa – członka komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 300 zł i nie większej niż 700 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;
4) dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich – nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 600 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczyli;
5) dla sekretarza komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 150 zł i nie większej niż 500 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.

Zgodnie z przepisami pracodawcy udzielają zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, lekarzom i psychologom wchodzącym w skład powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz pielęgniarkom lub ratownikom medycznym, wyznaczonym do powiatowych komisji lekarskich w przypadku konieczności ich udziału w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej. Osobom tym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną z określeniem zdolności do służby wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej. Wysokość wynagrodzenia za każdy dzień pracy nie może przekraczać 15% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim za kwartał poprzedzający wypłatę tego wynagrodzenia.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Dodaj komentarz